โนราห์ : วิถีชีวิตชาวใต้ (The Nora : life southener)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : พงศกร เพชรชนะ (Pongsakorn Petchana)
ชื่อผลงาน : โนราห์ : วิถีชีวิตชาวใต้ (The Nora : life southener)
ปีการศึกษา : 2552

 

          การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง โนราห์ : วิถีชีวิตชาวใต้ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอแนวความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความรู้สึกจิตสำนึกอันลึกซึ้งที่มีต่อ วิถีชีวิตชาวโนราห์ (มโนราห์) ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความงาม บรรยากาศที่ให้อารมณ์ ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสงบ

          โดยมีเงื่อนไข โครงการประยุกต์ผลงานจิตรกรรมนั้น เพื่อนำเสนอผลงาน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับสถานที่จริง รู้จักวิธีการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอื่นอีกตามความเหมาะสม

         Creative art work painting in the series composition. Nora and John, under the subject: the way people live under. I want to offer ideas to create, to demonstrare, conscious deep feelings on. Lifestyle native Nora John (Manorahs) that is unique to the South. Reflect the aesthetic value of the emotional environment filled with peace.

          Provied application of the painting project work; to present, to apply for benefits, and appropriate to the actual location know how to find information, analysis and summary details. This approach is used in everyday life more appropriate.
 

บทความที่เกี่ยวข้อง