การออกแบบอัตลักษณ์โครงการผักบ้าน (Corporate identity design for Puk-Barn project)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : ภัทรพร เหลืองประภาศิริ (Pattharaporn Luangpraphasiri)
ชื่อผลงาน : การออกแบบอัตลักษณ์โครงการผักบ้าน (Corporate identity design for Puk-Barn project)
ปีการศึกษา : 2551

 

 

 

          การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมเมือง ที่ต้องต่อสู้กับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ อีกทั้งภาวะในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้คนเราหันมาใส่ใจสุขภาพน้อยลงทุกที แม้แต่การรับประทานอาหาร ก็คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก ในขณะที่การใช้สารเคมีกับวัตถุดิบในการทำอาหารก็เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารเคมีในผักและผลไม้  ดังนั้นสุขภาพของคนในปัจจุบันจึงแย่ลงมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อน สิ่งเหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้า มีแนวคิดที่จะทำศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2551
          โครงการผักบ้านเป็นโครงการหนึ่งของสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนาฯ ที่ทำให้ผู้บริโภค สามารถรับประทานผักได้มากขึ้น และง่ายขึ้น อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากเป็นผักที่ปลูกเองในบริเวณที่พักอาศัย โดยไม่จำกัดขนาดของพื้นที่ที่มีอยู่ ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานผักที่สด ใหม่ และปลอดสารเคมีได้ทุกวัน นอกจากจะมีไว้รับประทานแล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่อยู่อาศัย เป็นไม้ประดับที่ให้ความสดชื่นในตัว
          เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นการดำเนินงานในระยะแรกเป็นการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว, การปลูกพืชในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิม, ศึกษาลักษณะนิสัย และลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าในโครงการ รวมทั้งงานออกแบบทั้งหมดของโครงการ
          

           ปัญหาที่พบในขณะที่ทำศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการที่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างใหม่ จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผลิตอย่างละเอียด และต้องทำการทดลองกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว ยังต้องคิดรวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ต่างมีข้อจำกัดที่ต่างกันออกไป เมื่อได้ศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้น และคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่านก็ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 
           จากการทำศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ขึ้นอย่างมาก ทั้งเรื่องการศึกษาหาข้อมูลให้ครอบคลุม การแบ่งเวลาในการทำงาน การนำเสนอผลงาน และที่สำคัญคือการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ต้องแก้ไขในขณะทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้อ่านศิลปนิพนธ์เล่มนี้ จะได้รับความรู้ และเล็งเห็นประโยชน์ของการปลูกผักเพื่อรับประทานไม่มากก็น้อย